DETENIDO NARCO SAN CAYETANO CON 1 KILO DE MARIHUANA (SERVANDO REYNA GUTIERREZ) (1)

 

 

 

 

 

 

 

DETENIDO NARCO SAN CAYETANO CON 1 KILO DE MARIHUANA (SERVANDO REYNA GUTIERREZ) (5) DETENIDO NARCO SAN CAYETANO CON 1 KILO DE MARIHUANA (SERVANDO REYNA GUTIERREZ) (6) DETENIDO NARCO SAN CAYETANO CON 1 KILO DE MARIHUANA (SERVANDO REYNA GUTIERREZ) (7) DETENIDO NARCO SAN CAYETANO CON 1 KILO DE MARIHUANA (SERVANDO REYNA GUTIERREZ) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETENIDO NARCO SAN CAYETANO CON 1 KILO DE MARIHUANA (SERVANDO REYNA GUTIERREZ) (3)